Bảo Trì Hoàn Tất Cập Nhật 1 Số Item Vào Boss

09:01 09-01-2020
Tin tức

Quý bằng hữu thân mến,

Hiện đã bảo trì hoàn tất và cập nhật 1 số item ma giới vào boss bao gờm 
Phù + Giới + Băng Huyền +15 
Hộ Uyển Set 10 vào TXHC vv..........
Năng cấp máy chủ lên đến tốc độ cao

 

Tổng quản thiên long kính bút !