ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TLBB BÀN LONG KÍCH
Tài khoản bao gồm chữ cái, số và bắt buộc phải hơn 6 ký tự Mật khẩu tối thiểu cần 6 ký tự
Địa chỉ email có dạng: vidu@mail.com Số CMND gồm từ 9 - 12 chữ số e Mặt khẩu này 4 số để bảo mật tài khoản